Vergunning Huis Bouwen  thumbnail

Vergunning Huis Bouwen

Published Oct 09, 23
7 min read

Zij betalen dan elke maand een premie, waarmee na afloop de hypotheek wordt afgelost. Deze verzekering valt in box I.Heb je zo'n KEW, dan hoef je tijdens de looptijd geen belasting te betalen over het opgebouwde bedrag en de ontvangen rente. De betaalde rente mag je daarentegen wèl aftrekken. Om het fiscale voordeel te genieten moet je wel voldoen aan een aantal voorwaarden.

Ook mag het hoogste jaarbedrag dat je betaalt voor de kapitaalverzekering niet hoger zijn dan tien keer het laagste jaarbedrag. Op het moment dat de kapitaalverzekering uitkeert en jij daarmee je hypotheek (deels) aflost, heb je recht op een vrijstelling: over dat bedrag hoef je geen belasting te betalen. Deze vrijstelling bedraagt over 2022 maximaal 173.

000 met fiscaal partner). Maar dit bedrag mag nooit hoger zijn dan de woningschuld. Vroeger moest je meer minimaal vijftien tot twintig jaar premie hebben betaald om voor die vrijstelling in aanmerking te komen. Maar dat is niet meer nodig. Zoals gezegd zijn de premies voor een kapitaalverzekering eigen woning niet aftrekbaar.

Hiervoor gelden dezelfde fiscale voordelen en voorwaarden als bij de kapitaalverzekering eigen woning. Heb je vorig jaar grote bedragen vervroegd afgelost of je hypotheek overgesloten, terwijl de rentevaste periode nog niet was verstreken, dan heeft de bank misschien een boeterente in rekening gebracht. Dit is een vergoeding die de bank vraagt voor de misgelopen rente.

Ook bij rentemiddeling (waarbij de boeterente wordt verrekend in de nieuwe hypotheekrente) is de boeterente aftrekbaar. Je kunt dan dus het volledige rentepercentage van de belasting aftrekken. De kosten die je hebt gemaakt voor rentemiddeling, zoals advieskosten, mag je eveneens eenmalig aftrekken. Let wel op: verhoog je de hypotheek om de boeterente te financieren, dan mag je de boeterente eenmalig aftrekken, maar de hypotheekrente over de verhoging níet.

Ook de rente over de oude hypotheeksom blijft nog gewoon aftrekbaar. Heeft jouw hypotheekverstrekker teveel betaalde boeterente teruggestort en had je die rente in een eerder jaar als hypotheekrente afgetrokken? Dan moet je dat corrigeren, door in je aangifte de teruggekregen boeterente te verrekenen met de betaalde hypotheekrente. Veel woningen hebben een overwaarde.

Maar koop je binnen drie jaar een nieuwe woning, dan heb je te maken met een venijnige fiscale regeling: de bijleenregeling. Dit houdt in dat je alleen de hypotheekrente mag aftrekken over de aankoopprijs van het nieuwe huis na aftrek van de overwaarde. Besluit je de overwaarde niet in je volgende huis te steken, maar voor dat bedrag een hypotheek af te sluiten, dan mag je de rente over dat bedrag dus niet aftrekken.

Maar net als bij de eigen woning moet je de waarde van 1 januari van het jaar vóór het aangiftejaar opgeven: dus 1 januari 2021. Welke waarde je moet opgeven hangt af van de locatie van het huis: Staat de woning in Nederland, dan moet je de WOZ-waarde opgeven. Heb je een huis in het buitenland, dan geldt de waarde in het economisch verkeer.

Dit geldt ook als je kamers verhuurt in een studentenhuis dat je voor je kind hebt gekocht. Verhuur je een kamer in je eigen huis, dan kun je onder voorwaarden een kamerverhuurvrijstelling krijgen. De huur mag dan over 2022 niet hoger zijn geweest dan 5. 711 euro. Ook mag de kamer niet slechts korte tijd zijn verhuurd (bijvoorbeeld voor de vakantie) en moeten zowel jij als de huurder op jouw adres zijn ingeschreven bij de gemeente.

Wel gelden de overige regels voor een eigen woning in box 1: je moet het eigenwoningforfait van het hele huis opgeven, maar mag ook de hypotheekrente over de hele hypotheek aftrekken. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan valt de kamer in box 3. Heb je je huis verhuurd in afwachting van een koper, dan moet je de waarde van die woning opgeven in box 3.

Ook hiervoor geldt als waardepeildatum 1 januari 2021. Over de ontvangen huur hoef je geen belasting te betalen: je hoeft dit dus niet op te geven. Maar de hypotheekrente mag je ook niet aftrekken zolang het huis wordt verhuurd. Je woont er immers niet zelf. Heb je je huis maar korte tijd verhuurd, bijvoorbeeld tijdens je vakantie, dan moet je de huurinkomsten wel opgeven, na aftrek van de kosten die je hebt gemaakt om het huis te verhuren, zoals de energierekening, schoonmaakkosten en advertentiekosten.

Tips van Vv, E Beheer Amsterdam en klantreferenties.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft na onderzoek bij een aantal geldverstrekkers, een groot aantal geldverstrekkers aangeschreven en benadrukt dat ze een beter acceptatiebeleid op moeten stellen zodat er duidelijkere regels zijn voor maatwerk situaties, zodat daarmee overkreditering wordt voorkomen. Wanneer spreken we van maatwerk? Dat is met name als voor een potentiële klant op basis van de standaard hypotheeknormen zoals die door de overheid zijn vastgelegd, de gevraagde hypotheek niet haalbaar is op basis van het inkomen.

Het is daarom goed dat in de wetgeving is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden afgeweken kan worden van die standaardnorm, het zogenaamde maatwerk (in vaktaal ook wel explain genoemd). Het is een misverstand dat heel veel hypotheken als maatwerk worden gesloten. De overgrote meerderheid van de afgesloten hypotheken past prima binnen de normen.

Voor een deel van de huidige maatwerk situaties hanteren geldverstrekkers duidelijke regels, maar sommige zaken liggen in een grijs gebied en zijn mede afhankelijk van de beoordeling van een individuele acceptant van een geldverstrekker. Van Bruggen Adviesgroep is er een groot voorstander van dat geldverstrekkers (samen met) de AFM duidelijkere spelregels moeten opstellen wanneer maatwerk is toegestaan en wanneer niet, waarbij het ook belangrijk is dat het acceptatiebeleid gedeeld wordt met financieel adviseurs.

Van Bruggen Adviesgroep vindt dat een hele slechte zaak. Want zonder maatwerk staan bepaalde kwetsbare groepen in de kou, zoals bijvoorbeeld bepaalde groepen senioren, mensen die gaan scheiden en sommige ondernemers. Het is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van geldverstrekkers om voor die kwetsbare groepen maatwerkbeleid te hebben, maar uiteraard wel met dusdanige waarborgen dat dit niet tot onverantwoorde hypotheken leidt.

Alleen met duidelijkere regels in hun acceptatiebeleid. Hoeveel maatwerk er precies plaatsvindt op de hypotheekmarkt is niet bekend; de AFM noemt daarover ook geen cijfers. Op basis van een onderzoek onder onze adviseurs schatten we in dat dit om ongeveer 5 tot 10% van alle hypotheekaanvragen gaat. Om meteen een misverstand weg te nemen: wanneer bijvoorbeeld een starter op basis van zijn inkomen de hypotheek niet kan verkrijgen, dan is het niet zo dat een hypotheekadviseur een maatwerk aanvraag kan doen en er alsnog een hypotheek wordt verstrekt.

Maatwerk vindt met name plaats bij senioren (hierover verderop meer), en in veel mindere mate bij scheiding of een ondernemer. Een groeiende groep op de woning- en hypotheekmarkt zijn de senioren; dat is ook logisch als gevolg van de vergrijzing. Bij die groeiende groep senioren moet niet alleen rekening gehouden met het huidige inkomen, maar ook met het pensioeninkomen.

Hypotheekadviseurs en geldverstrekkers houden dan ook rekening met het pensioeninkomen bij het bepalen van de hoogte van de hypotheek. Alleen zien we dat de standaard hypotheeknormen behoorlijk rigide zijn en de daaruit voortvloeiende hypotheeklasten van een senior in de praktijk vaak niet aansluiten bij zijn werkelijke hypotheeklasten. Op basis van die standaardnormen kan dat leiden tot een afwijzing van de hypotheek.

We laten dat zien aan de hand van een voorbeeld. Een gepensioneerde weduwe van 72 jaar, waarvan haar man drie jaar geleden is overleden. Ze woont in een groot huis ter waarde van € 450. 000,-, waar nog slechts een aflossingsvrijehypotheek (box 3) op rust van € 250. 000,-, de rente staat nog 1 jaar vast op 4,6%.

Ze kan net de hypotheeklasten opbrengen met haar pensioeninkomen (inclusief AOW) van € 30. 000,-, evenals haar kosten voor onderhoud en de tuin, die omgerekend per maand ongeveer € 150,- zijn. Ze wil de woning verkopen en verhuizen naar een appartement van € 350. 000,-, waarbij de servicekosten € 100,- per maand zijn.

000,- en zou de rente 20 jaar vast kunnen zetten tegen 4,3%. Op basis van alleen de standaard hypotheeknormen is er slechts een maximale hypotheek mogelijk van ongeveer € 123. 500,-. Dat komt omdat de standaardnormen ervan uitgaan dat mevrouw een annuïteitenhypotheek afsluit, waar maandelijks op wordt afgelost. Maar wordt er met de werkelijke maandelijkse kosten van de aflossingsvrije hypotheek gerekend, dan is de hypotheek van € 150.

Latest Posts

Verdieping Op Huis Bouwen

Published May 06, 24
7 min read

French Real Estate

Published Mar 05, 24
7 min read